İNTERNET ÜST KURULU GÖREVLERİ VE TEŞKİLAT YAPISI HAKKINDA   KANUN TASARISI TASLAĞI

 

 

 

                            BIRINCI BÖLÜM

 

 Amaç, Kapsam ve Tanimlar  

 Madde 1- Bu Kanunun amaci; Ulusal sınırlarımız içerisinde kişiye ve kurumlara özgü elektronik ortamda saklı bilgi ve belgelerin korunması, güvenli bir şekilde transfer edilmesi, bilgi ve belgenin gerçek sahibinin izni olmadan satılamaması, Dünya ile entegrasyonun temelini oluşturan internet teknolojileri ile ticaret yapan kurumların ticari varlıklarını güvenli sürdürebilmesi, adli ve polis birimlerine elektronik belge sağlayarak suçluların yakalanmasında ve takibinde yardımcı olunması, Ülke güvenliği ve ulusal huzur ve barışın korunmasında her türlü etnik, dini ve ayrımcı yayın ve bilgi transferini engelleyici önlemleri almak, Globalleşen dünyada İMKB gibi uluslararsı çalışma sistemine sahip kurum ve kuruluşların bilgi ve belgelerini izinsiz yaymama prensiplerinin benimsenmesi, Kişi hak ve özgürlüklerini etkileyici bilgi ve belgelerin izinsiz yayılmasını önleyici tedbirleri almak, Ahlaki ve etik kuralları göz önüne alarak kültürel dejenarasyonu önleyici yayınları, bilgi ve belgeleri kamu oyuna sunmak, vatandaşın dini duygularını çıkar amaçlı kullanmamak, İnternet servisi veren kurum ve kuruluşların maddi kazanç ve çalışma sistemini sekteye uğratacak girişimlerde bulunmamak, dünya standardında bu tür kurumların oluşması için maddi destekde bulunmak, Uluslararsı kartellere karşı ISS leri destekleyici tedbirler almak ve hükümete sunmak, Kişisel ve kurumsal bazda AR-GE faliyetlerine destek vermek ve uluslararsı pazarda tanıtım ve satışında destekte bulunmak, Uluslararsı internet suç ihlallerine karşı işbirliği ve koordinasyon görevi yapmak, gelenek ve kültür mirasımızı kötüleyici haber, bilgi ve belgeyi temel dayanak olmadan yayımlamamayı amaç edinen bir çalışma yürütülecektir.

 

Bilgi ve İnternet teknolojileri ile ilgili, gerekli politikalarin üretilmesi ve belirlenmesi, kisa ve uzun dönemli planlarin hazirlanmasi, kriter ve standartlarinin saptanmasi, AB elektronik imza, elektronik para vb. ticari kuralları ülke içerisinde olgunlaştırararak hükümete öneri sunulması, bilgi sistemlerinin teknolojiye uyumunun saglanmasi, Kamu ve özel kurum ve kuruluslarin arasinda koordinasyonun saglanmasi amaciyla bir teskilatin kurulmasi ve görevlerine iliskin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, ulusal, kurumsal ve  kişisel bazda  bilgiye işlem yapan kamu ve özel kurum ve kurulusları ile yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluslarını, üniversiteleri, bu yerlerde çalişan personeli, diğer tüzel ve gerçek  kişileri, bilgi teknolojilerinden  faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

                                

Tanimlar 

Madde 3- Bu kanunda geçen deyimlerden;

a)       İnternet Üst Kurulu: Ulusal  her türlü bilgiyi, üretim,  kullanım ,işlenme saklanma, nakledilme  ve imha

sırasında yetkisiz kişilerin erişimine ve olası her  türlü fiziksel ve elektronik müdahaleye karşı

korumaya; bilgiye erişim ve kullanıma ait usulleri açık şekilde  belirlemeye ve bilgiyi gerektiğinde hazir

bulundurmaya yönelik tedbir ve politikaları geliştiren kurum.

 

b) Haberleşme özgürlüğü: Ulusal güvenliği ilgilendirmeyen bilginin özellikle telekomünikasyon kanallarından  gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafindan elde edilmesinde ve içeriğinin açığa çikarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri,

 

c) Fiziki tedbirler: Ulusal,kurumsal ve kişisel bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye işlem  yapan cihaz, malzeme ve tesisi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere alınan tedbirleri,

 

d) Personel Güvenligi: Ulusal,kurumsal ve kişisel bilgiyi ilgilendiren  yalnizca yetki verilen kişilerin, bilmeleri

gerektigi oranda  erişebilmeleri için alınan    tedbirleri,

 

g) Güvenlik hali: Bilginin güvenliğinin bilerek veya istenmeyerek  yapılan herhangi bir işlem nedeni ile tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılmasını,

 h) ISS : İnternet servis sağlayıcıları,

 j) DNS : Data Name server,

 

k) Data kripto algoritması: Bir bilginin gizlenmesi için yapilan matematiksel bir islemi,

 

l) Ulusal Bilgi Aği: Kamu ve özel kuruluşları ilgilendiren bilgiye işlem yapan mevcut terminalleri, bilgi teatisi maksadıyla birbirine baglayan  ağı,

 

m) Üst Kurul: İnternet Üst Kurulunu,

 

n) Kurum: İnternet Üst Kurulu  Kurumu

        Baskanlığını, ifade eder.

                                                            

                                                                     

                        İKİNCİ  BÖLÜM

 

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Madde 4- İnternet Üst Kurulunun sağlanması  amacıyla ............... bağlı

 İnternet Üst Kurulu Üst Kurulu ile tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli İnternet Üst

 Kurumu Başkanlığı  kurulmuştur.

 

İnternet Üst Kurulu

Madde 5- İnternet Üst Kurulu  ; İnternet Üst Kurulu alaninda genel direktif organı olup, başbakanın başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri,   Milli Istihbarat Teşkilatı Müsteşarı,  ile kurum başkanından oluşur. Başbakanın  katılmadığı hallerde üst kurula, Sanayi ve Ticaret Bakanı başkanlık eder.Üst kurulun daimi üyeleri tarafından ihtiyaç duyulduğu hallerde, diğer bakanlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de üst kurul toplantılarına katılabilir.Üst Kurulun toplantı yeter sayısı daima üyelerin üçte ikisidir. Kararlar, toplantıya katılan daimi üyelerin oy çokluğu ile alınır. Toplantılara katılmaları uygun görülen diğer kişilerin oy hakkı yoktur.Üst Kurul, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki defa olağan olarak toplanır. Üst Kurulun gündemi, Başbakan tarafından belirlenir. Başbakan, daimi üyelerden birisinin talebi üzerine, Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst Kurulun sekreterya hizmetleri, kurum tarafından sağlanır.

 

İnternet Üst Kurulu   başkanlığı

Madde 6- İnternet Üst Kurulu   Başkanlığının teşkilatı, aşağıda isimleri belirtilen  ana hizmet birimlerinden oluşur:

a) Plan Program ve Koordinasyon Daire Başkanlığı,

 

b) Elektronik ticaret Daire Başkanlığı,

c) Sertifikasyon  Daire Başkanlığı,

d)Bilgi Destek Daire Başkanlığı,

e)Denetleme ve Bilgilendirme Daire Başkanlığı,

 

Kurumun danışma birimi, Uluslararası İlişkiler ve

Hukuk Müşavirliği; yardımcı birimleri ise, Ulusal

Bilgisayar Ağları izleme ve koordinasyon  Müdürlüğü ve Genel Sekreterliktir.

Kurumun teşkilatı Ek'li cetvelde gösterilmiştir.

 

İnternet Üst Kurulu, üst kurulun  görevleri

Madde 7- İnternet Üst Kurulu   görevleri aşagıda belirtilmiştir:

 

a)İnternet Üst Kuruluna yönelik talep edilen konuları değerlendirmek, İnternet Üst Kurul siyasetinin tayini, tespiti ve uygulamasıyla ilgili kararları almak ve kuruma bu konuda direktif vermek,

 

b)Tespit edilen İnternet Üst Kurulu siyasetine ilişkin kararlar doğrultusunda yapılan uygulamaları

incelemek, değerlendirmek ve yönlendirmek,

 

c)İnternet Üst Kuruluna ilişkin mevzuat değişikliği tekliflerini değerlendirmek.

 

 İnternet Üst Kurulu  Başkanlığının Görevleri

 Madde 8- İnternet Üst Kurulu kurumu Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İnternet Üst Kuruluna gelen  yurt içi ve yurt dışı talepleri toplamak, gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

 

b) İnternet Üst Kurulu sistemini oluşturmak için politika, konsept, ilke, standart ve usulleri tespit etmek ve geliştirmek,

 

c) İnternet Üst Kurulunun   esas olarak bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanıma hazır olmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

 

ç) İnternet Üst Kurulu risk yönetimi ve değerlendirmesini yapmak ve yapılmasını sağlamak,

 

d) İnternet Üst Kurulu alt yapısını korumak amacıyla gerekli görülecek İnternet Üst Kurulu sistemi esaslarını tespit ederek kurmak ve geliştirmek,

 

e) İnternet Üst Kurulu sisteminin mimarisinin  oluşturulmasında caydırma, koruma, ikaz, tespit, onarım ve tedbir unsurlarını belirlemek,

 

f) İnternet Üst Kurulu ile ilgili uluslararası mevzuat ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek,

 

g) Güvenlik hassasiyeti gösteren personel, yazılım, donanım, kripto, iletişim ortamlarını ve iletişim

ağlarını her türlü tehdit kaynağına karşı maliyet etkin  tedbirlerle koruma altına alınmasını sağlamak, bu

tedbirleri uygulamaya sokmak ve kontrol etmek,

 

h) İnternet Üst Kurulune ilişkin güvenlik kategorilerini ve sistemin minimum güvenlik ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamasını sağlamak,

 

i) Tüm gizlilik dereceli ve tasnif dışı hassas bilgiye işlem yapacak birimler ve şebekeler için onay vermek,

 

 

j) Haberleşme güvenliği sistemlerinin tehdit analizi ve hassasiyet değerlendirmelerini yapmak,

 

k) Hassas ve gizlilik dereceli bilgiyi korumak üzere, anahtarlama materyali üretim esaslarını belirlemek,

 

 

l) Ulusal hat tarifelerini Telekom.üst kurulu ile koordine edip düzenlemek, ulusal DNS ve Uluslar arası DNS düzenleme kuruluşları ile temas ve koordinasyon yürütmek.

 

m) Kripto sistemlerinde kullanilacak materyal ve anahtarları üretecek teçhizatı onaylamak, kripto

anahtarlarının dağıtılmasına ilişkin standartları ve yöntemleri belirlemek ve denetlemek,

 

n) İnternet Üst Kurulu gerekleri, ihtiyaçlar, ticaret ve gizlilik arasında uygun bir denge kurarak

kriptolojik malzemelerin ihracat ve ithalatıyla ilgili lisansları vermek,

 

o) İnternet Üst Kurulu ile ilgili  mevzuat değişikliklerine ilişkin teklifleri Üst Kurula sunmak,

 

ö) İnternet hizmeti veren kuruluşların maddi hak ve hukuki statülerini düzenlemek,

 

p) Üst Kurulun almış olduğu karar ve direktifleri  uygulamak,

 

r) İnternet Üst Kurulu , Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirligi yapmak

 

s) İnternet Üst Kurulu konusunda eğitim standartlarını belirlemek, plan ve programları yapmak,

 

t) İnternet Üst Kurulu konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sağlamak,

 

u) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için gizlilik  dereceli bilgi veya kripto cihazlarına ilişkin her türlü

yetki belgesi (klerans) düzenlemek ve onay yöntem  ve usullerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak,

 

ü) İnternet Üst Kurulu konusunda üretim yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını bir program çerçevesinde denetlemek ve üretilen ürünleri onaylamak.

 

 

 

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Müşavirliği

Madde 9- Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Müşavirliği,  Kurum  Başkanına doğrudan bağlı olup görevleri aşağıda belirtilmistir :

a) Uluslararası İnternet  politikasının oluşturulmasında uluslararası ilişkileri ve gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek, koordine etmek ve önerilerde bulunmak, gerekli kanun tasarısı taslaklarını hazırlamak,

 

b) İnternet Üst Kurulu konusunda Kurum tarafından hazırlanan veya Başbakanlık, Bakanlıklar ve kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek, görüş bildirmek,

 

c) İnternet Üst Kurulune ilişkin konularda altyapı temini modelinin oluşturulması ve altyapının

güvenirliğinin sağlanarak kullanıma hazır tutulması için gerekli yasal düzenlemeleri ve sözleşmeleri hazırlamak,

 

d) Bireysel mahremiyeti koruma ve birey için gerekli kamu bilgisine erişimi sağlayıcı yasal düzenlemeleri belirlemek,

 

e) Uluslararası Bilişim güvenliğine ilişkin suçların mevzuatımızda yer alması için gerekli kanun tasarısı taslaklarını hazırlamak,

 

f) 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalara ilişkin gerekli bilgileri hazırlamak, Maliye

Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü ilgilendirmeyen idari davalarda kurumu temsill etmek,

 

g) Uluslararası Bilgi Güvenliği tehdide uğradığı hallerde ekonomik kısıtlama, diplomatik yanıt gibi

tedbirlerin kullanımını Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarla koordine etmek ve önerilerde  bulunmak,

 

h) Kurum tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

İnternet Üst Kurulu Merkezi

Madde 10- İnternet Üst Kurulu merkezinin görevleri aşağıda belirtilmistir :

 

a) İstikrarlı ve Güvenli bilgi sistemlerinin geniş bir şekilde, kullanımını teşvik etmek,

 

b) Endüstri ve Kamu tarafından geliştirilmiş sistemlerin, teknik koruma yeteneklerini  değerlendirmek,

 

c) Bilgi teknolojileri konusunda faaliyet gösteren, kamu ve endüstri Gruplarının teknik desteğini sağlamak,

 

d) Bilgi sistemlerinin sürekliliği için , gerekli teknik kriterleri geliştirmek,

 

e) Ticari Sistemleri geliştirmek ve gelişen teknolojiye paralel olarak  değişimini sağlamak,

 

f) Bilgisayar ve Ağ Güvenlik teknoloji araştırmalarını yapmak  ve yönlendirmek,

g) Güvenli Bilgi Sistemlerini geliştirme ve test etmede kullanmak için, gerekli modifikasyon ve analiz teçhizatını geliştirmek ve bilişim emniyetini sağlamak,

 

h) Bilgi güvenliği sahasında eğitim vermek,

 

i)Kamu ve Endüstrinin diğer

ii) bölümlerine e-ticaret konusunda  Bilgilendirmek

 

j)Sertifikasyon ve uluslararsı standartlar konusunda  çalışma yapmak ve sektörü bilgilendirmek,

 

Genel Sekreterlik

Madde 11- Genel Sekreterliğin Görevleri Aşağıda Belirtilmiştir :

a) Kurum Başkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

 

b)       Kurumun idari, bakım-onarım ve idame hizmetlerine ilişkin görevlerini yürütmek,

 

c) Kurumun maliye ve satın alma hizmetlerini sağlamak,

 

d) Kurumun güvenlikle ilgili hizmetlerini yürütmek,

 

e) Üst Kurulun sekreteryasını yapmak,

 

                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ANA HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

 

Plan, Program ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 12- Plan, Program ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının

 Görevleri aşağıda belirtilmistir :

 

a) Telekomünikasyon  ve Bilgi sistemleri ortamındaki değişimlere uyum sağlayacak Ulusal internet politikasının oluşturulması için gerekli verileri hazırlamak, prensipleri belirlemek,

 

b) İnternet Üst Kurulu ile ilgili olarak görev alanına ilişkin planlama ve programlama

faaliyetlerinde bulunmak, gerekli mevzuatı düzenlemek,

 

c) İnternet Üst Kurulu altyapı esaslarını ortaya koymak yapılmış olan risk analizleri neticelerine

göre altyapıyı iyileştirici tedbirleri belirlemek

 

d) Uyuşum standartları ve kriterlerini ortaya koymak,

 

e) İnternet Üst Kurulu konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini planlamak,

 

f) Kamu ve özel sektöre İnternet Üst Kuruluna  ilişkin danışmanlık ve teknik yardım sağlamak,

 

g) Kurumun personel faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

 

h) İnternet Üst Kurulu Başkanlığının bütçe düzenleme faaliyetlerini yürütmektir.

 

Elektronik ticaret Daire Başkanlığı

Madde 13- Elektronik ticaret Daire Başkanlığının Görevleri aşağıda belirtilmiştir

a) Elektronik ticaret ihlallerine karşı alınacak tedbirleri belirlemek, ihlallere karşı gerekli tedbirleri almak ve ilgili makamlarla koordineli olarak uygulanmasını sağlamak,

 

b) İnternet Üst Kurulu açısından Personel güvenliğine,  fiziki güvenliğe ve donanım ve yazılım güvenliğine ilişkin usul, kriter ve prensipleri belirleyerek dökümantasyonunu hazirlamak,

 

c) Kurumun, ulusal bilgi ağı TEMPEST, haberleşme güvenliği ve teknik güvenliğine ilişkin usul, kriter ve

prensiplerini belirleyerek dökümantasyonunu hazırlamak,

 

d) Elektronik kripto dışında ihtiyaç duyulacak kod ve parola sistemlerini belirlemek, geliştirmek ve üretmek,

 

e) İletişim ortamları, donanım ve ağlar için tehdidi ve zafiyeti dikkate alarak risk analizleri yapmak, ve risk yönetim usullerini belirlemek, risk analizleri sonucunda belirlenmiş koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak,

 

f) Yazılım Güvenlik, kriter ve standartlarını belirlemek,

 

g) Ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına ilişkin olarak İnternet Üst Kurulu açısından güvenlik, usul, kriter ve prensipleri belirlemek, dökümantasyonunu sağlamak,

 

h) Güvenlik denetimlerine ilgi alanı itibariyle katılmak, alt kurulara sekreterya hizmeti vermek ve görev alanına ilişkin mevzuat değişikliklerine ilişkin teklifleri hazırlamaktır.

 

 

                              

Sertifikasyon  Daire Başkanlığı, diğer bakanlıklarla koordineli olarak esas ve usulleri belirlemek, lisans

belgesi vermek,

 

c) Risk analizleri ve risk azaltma planları yapmak , kabul edilebilir riski tespit etmek,

 

d) Sertifikasyon merkezlerinin sağlaması gereken kriterlerini ve denetleme usul ve esaslarını

Madde 14- Sertifikasyon  Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmistir

:

a)Elektronik ticaret için Kriptografik algoritma, ihtiyaçlarini belirlemek,üretiminin denetimini yapmak ve arşivini oluşturmak,

 

b) kriptografik bilginin ihracat ve ithalatında  Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde ilgili belirlemek, denetleme raporlarını değerlendirerek onay vermek,  Sertifika  kontrol merkezlerini kurmak,

 

e) Gizlilik derecesiz uygulamalarda esasları belirlemek, uygulamaları teşvik etmek ve denetlemek,

 

f) sertifika ihlallerine karşı alınacak tedbirleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

 

h) Her tür kriptografik sertifika ve teçhizata ilişkin sertifikasyon ve onay usullerini belirlemek,

 

I) sertifika hizmetlerinde çalıştırılacak personele yetki belgesi verilmesi esas ve usullerini belirlemektir.

 

Bilgi destek dairesi başkanlığı

Madde 15- Bilgi Destek Dairesi Başkanlığının görevleri asagida belirtilmistir;

a) İnternet Üst Kurulu altyapısını kurmak değerlendirilmesi yapmak ve Üst Kurula sunmak,

 

b) İnternet Üst Kurulu adına teknolojiyi takip etmek ve kurulu bilgilendirmek,

 

c) Kurumun ve ISS’ların 1 yıldan sonra arşivini yapmak,

 

d) Mevcut ve tasarlanan iletişim ortamları, donanım ve ağlar için   risk   analizleri yapmaktır.

e) Ulusal DNS arşivini yapmak,

f) Uluslar arası mirriring yapmak,

 

Denetleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı

Madde 16- Denetleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda

belirtilmiştir;

a)       İnternet Üst Kurulu açısından sertifika denetleme kriter ve usullerini belirlemek ve gelistirmek,

 

b)Sertifika denetleme programlarını hazırlamak,

 

c) ISS  sistemlerine karşı yapılan saldırıları ve güvenlik ihlallerini değerlendirmek,

 

d) Eğitim, öğretim ve biçimlendirme ihtiyaçlarını tespit etmek,

 

e) Genel değerlendirme raporu hazırlayarak Üst Kurula sunmak,

f) İletişim ortamları, şebeke, yazılımlara ait güvenlik sistemleri ile ilgili denetleme usul ve kriterlerini belirlemek, geliştirmek, denetleme yapılmasını sağlamak, gerektiğinde denetlemek ve denetleme raporlarını değerlendirmek,

 

g) Diğital yayınları izlemek ve raporlamak,

 

h) Bilgi ağları  alt yapısına ait sistemlerin nihai sistem güvenlik kriterlerini belirlemek ve onay işlemlerini yapmak.

 

Çesitli Hükümler

 Madde 17- Uygulamaya dönük çalışmalar Kurum tarafından çıkartılacak yönetmelikte düzenlenir.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü

Madde 18- Tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları, ulusal, kurumsal ve kişisel bilginin

korunması için kendi idari yapıları içerisinde gereken organizasyonu kurmak veya değişiklikleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak konusunda sorumludurlar.

 

İnternet Üst Kurulu, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda bir bütün olarak değerlendirilir ve gerekli koordinasyon Kurum tarafından sağlanır. Bu amaca yönelik tüm kaynaklar yerinde, zamanında ve en etkin bir şekilde kullanılır. Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan esas ve usullere uymak zorundadır. Kurum, gerekli gördüğü İnternet Üst Kurulunun sorumluluğundaki bilgileri, bu Kanun kapsamına giren kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan doğrudan istemeye yetkilidir. Bu konuda istenen gizlilik dereceli her türlü bilgi, makam onayı ile en kısa zamanda verilir.

 

Özel kanunlardakı hükümler saklıdır.

Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma

Madde-19- Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı

kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, Kurumda sözlesmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu

personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. Izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Kurumda çalıştıkları sürece bunların sicilleri Kurum tarafından verilir ve bu sicillere göre kendi kurum ve kuruluslarınca terfileri yapılır. Bu personelin, çalışma usul, esas, ücret ve sayılarına ilişkin hususlar, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir. Ancak bu personelin aylıkları, hiç bir halde kendi kurum ve kuruluşlarında aldıkları aylıklardan az olamaz. Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda görevli personel, gerektiği hallerde aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenmek tabi oldukları kanun hükümleri çerçevesinde geçici olarak Kurumda görevlendirilebilirler.

 

 Kadrolar ve personel

 Madde 20- Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Kurumda başkan, başkan yardımcıları, hukuk müşavirleri, daire başkanları, şube müdürleri, mühendisler ve yüksek öğrenim görmüş olanlar,Kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındakı hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıstırılabilir. Kurumda başkan, başkan yardımcıları ve daire başkanları olarak atanacak personelde bu sahada en az lisans düzeyinde eğitim yapmaları ve kamu kurum ve kuruluslarında Kurumun ilgi alanını oluşturan görevlerde en az 10 yıl görev yapmış olmaları şartı aranır. Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları Başbakanlıkça tespit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

 

Atama

Madde 21- Kurum Başkanı, başkan yardımcıları, birinci hukuk müşaviri ve daire başkanları sözleşmeli olarak çalıştırılmadıkları takdirde, haklarında  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyete ilişkin hükümleri uygulanır. Bunlardan Başkan, Başbakan'ın onayı ile;diğer personel ise, Başkanın onayı ile atanır.

 

 Sözleşme ile araştırma, etüd, proje ve program yaptırma

 Madde 22- Kurumun hizmetlerine ilişkin araştırma, etüd, proje ve program işleri,  üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.

 

 Kurumun gelirleri

Madde 23 - Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmistir;

a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı

b) Döner sermaye gelirleri

 

Döner Sermaye İşletmesi

Madde 24- Kurumda, bu Kanunda öngörülen faaliyet temel ve sürekli görevlere bağlı olarak

ortaya çıkan üretim ve hizmet fazlasının değerlendirilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurulabilir. Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti ..... trilyon Türk Lirasıdır. Tahsis edilen sermaye miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye, elde edilen gelirle karşılanır.Döner sermaye, Başbakanlık bütçesine konulan ödenekle, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye gelirinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere Kurum saymanlığına yatırılır.Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile Bütçedeki ödenekten karşılanamayan kiralama,satın alma, araç, gereç, arastırma ve benzeri diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Sayıstay'ın görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Döner sermaye işleri 1050 ve 832 sayılı Kanunların vizeye ilişkin hükümlerine tabi değildir. Ancak gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan itibaren 3 ay içinde düzenlenecek yıllık bilançolar ve ekleri gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, tasdikli birer sureti de Maliye Bakanlığına   gönderilir.

 

Ceza Hükmü

Madde 25- Kamu ve özel Kurum kuruluşların yöneticisi durumunda olan personelden, bu kanunun 18.maddesinde belirtilen yükümlülükleri  yerine getirmeyenler, bu fiilleri başka bir suça vücut verse bile ayrıca   bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Failin bu fiilden kendisi veya bir başkası yararına bir menfaat temin etmesi veya fiilin bir zarara sebebiyet vermesi halinde hapis cezasi iki yıldan az olamaz.

Geçici Madde- 1- Üst Kurul ile Kurumun  çalışma usul ve esasları dairelerin alt birimlerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar, Döner sermaye işletmesine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak usul ve esaslar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yil içinde Kurum tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde gösterilecektir.

Geçici madde 2- Ekli (1) sayılı listede belirtilen  kadrolar ihtas edilerek 190 sayılı Kanun hükmünde

Karanamenin (1) sayılı cetveline "  İnternet Üst Kurulu Başkanlığı" bölümü olarak eklenmistir.

Geçici Madde 3- Bu Kanunun kabulu ile asgari ihtiyaçları karşılayacak çekirdek kadro ile faaliyete

geçirilecek kendi ihtiyaçları doğrultusunda azami iki yıl içinde nihai teşkilatını kuracaktır.

 

  Yürürlük

  Mdde 26- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe   girer.

 Yürütme

 Madde 27- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar   Kurulu yürütür.

 

EK-A DEVAMI

EK (1) SAYILI CETVEL

 

İNTERNET ÜST KURULU BAŞKANLIĞI  TEŞKİLATI

 

i)BAŞKANLIK

Başkan

 

ii)DANIŞMA BİRİMLERİ

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk  Müşavirliği

 

iii) ANA HİZMET BİRİMLERİ

1.Plan Program ve Koord. D.Bşk.lığı

2. Elektronik ticaret Daire Başkanlığı

3.Sertifikasyon D.Bşk.lığı

4.Bilgi Destek D.Bşk.lığı

5.Denetleme ve Değerlendirme D.Bşk.lığı

 

iv) YARDIMCI BİRİMLER

1. Ulusal Bilgisayar Ağları izleme ve koordinasyon  Müdürlüğü

2.Genel  Sekreterlik

 

GENEL GEREKÇE

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, Kanunun düzenlenme  amacı belirtilmektedir.

Madde 2 - Madde ile, Kanunun kapsamı belirtilmektedir.

Madde 3 - Madde ile, Kanunda yer verilen deyimlerden İnternet Üst Kurulu, haberleşme

......... ulusal bilgi ağı, üst kurul, kurum terimleri açiklanmaktadir.

Madde 4 - Madde ile İnternet Üst Kurulu ile Başbakanlığa bağlı olarak İnternet Üst Kurulu Kurumu Başkanlığının kuruluşu düzenlenmektedir.

Madde 5 - Madde ile, İnternet Üst Kurulu Üst Kurulunun asil üyelerinin kimlerden oluştuğu, Üst Kurula  başkanlık usulü, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılım durumu, oy verme ve karar yeter sayısı, olağan toplantılı tarihleri, gündem, olağanüstü toplantıya çağrı usulü, sekreterya hizmetleri düzenlenmekte ve üst Kurulun çalışma usul  ve esaslarının daha sonra çıkarılacak Yönetmelikle düzenleneceği

belirtilmektedir.

Madde 6- Madde ile, İnternet Üst Kurulu Kurumu Başkanlığının alt birimlerini oluşturan daire başkanlıkları ile uluslar arası ilişkiler ve hukuk müşavirliği Ulusal                                Bilgisayar Ağları izleme ve koordinasyon  Müdürlüğü ve genel sekreterliğin kuruluşu düzenlenmekte ve dairelerin alt birimlerinin kuruluş şekillerinin ve görevlerinin çıkarılacak Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.

Madde 7-Madde ile, İnternet Üst Kurulu görevleri düzenlenmekte.

Madde 8- Madde ile, İnternet Üst Kurulu Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.

Madde 9 - Madde ile, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Müşavirliğinin görevleri düzenlenmektedir.

Madde 10 -Madde ile, Ulusal Bilgisayar Ağları izleme ve koordinasyon  Müdürlüğü görevleri düzenlenmektedir.    

Madde 11 -Madde ile, Genel Sekreterliğin görevleri düzenlenmektedir.

Madde 12- Madde ile, Plan Program ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.

Madde 13-Madde ile, Elektronik ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.  

Madde 14- Madde ile, Sertifikasyon  Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.

Madde 15- Madde ile Bilgi Destek Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.

Madde 16- Madde ile, Denetleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.

Madde 17- Madde ile, bilgiye yönelik çalışmalar, Kurum tarafından çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.

Madde 18- Madde ile, İnternet Üst Kurulu, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda bir bütün olarak değerlendirildiğinden, her kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde gereken organizasyonu oluşturması ve İnternet Üst Kurulu konusunda belirtilen önlemleri alınması için yükümlülük düzenlenmektedir. Belirtilen hükümlülüklerin yerine getirilmesinde özel

kanunlara tabi kurum ve kuruluşlara  ilişkin hükümler saklı tutulmaktadır.

Madde 19- Madde ile, oluşturulan teşkilatın görevlerinin yerine getirilmesinde, diğer kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyulan hizmetlerinden ve personelinden yararlanma esasları ile söz konusu personelin mali ve sosyal hakları saklidir.

Madde 20- Madde ile, oluşturulan  teşkilatın kadroları ve bu kadrolarda görevlendirilecek

personelin yasal dayanağı, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve özel uzmanlık gerektiren işlerde uzman personel  çalıştırabilmesi hususları düzenlenmektedir.

Madde 21- Kurum Başkanı, daire başkanları ve birinci başhukuk müşavirleri hakkında istisnai

memurluk statüsünün uygulanması ve personelin atama onay usulü düzenlenmektedir.

Madde 22- Madde ile, oluşturulan teşkilatın yaptıracağı araştırma, etüt, program ve proje

işlerinin sözleşmeyle yaptırabilmesi hususu ve ihaleyle ilgili esaslar düzenlenmektedir.

Madde 23- Madde ile, İnternet Üst   Kurumu Başkanlığının gelirleri düzenlenmektedir.

Madde 24- İnternet Üst   Kurumu Başkanlığının faaliyet alanına giren konularda

gerçek ve tüzel kişilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli olan kaynağın elde edilmesine yönelik olarak bir döner sermaye işletmesi kurulması ve bunun işletilmesi esasları düzenlenmektedir.

Madde 25- Ceza hükmü düzenlenmektedir ve kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmeyenler hakkında caydırıcı nitelikte hükümler düzenlenmektedir.

Madde 26- Yürürlük maddesidir.

Madde 27- Yürütme maddesidir.

 

 

 

AB ÇALIŞMA RAPORU;

Kasim 1999'da Güney Kore'nin baskenti Seul'de düzenlenen Interpol toplantisinda bir araya gelen 127 ülkeden 900 polis sefi, Internet konusunu masaya yatirdilar. Toplantinin hedefi, Interpol Baskani tarafindan su sözlerle ilan ediliyordu: "Internet'in kanayan yaraya, suç batagina dönüsmesine riza gösteremeyiz. Bugünkü yaklasim sürerse, Internet orman kanunlarinin hakim oldugu bir alana dönüsür."

 

Bu toplantinin ardindan, çesitli ülkelerde Internet kullanimini denetim

altina alici bir dizi "bilisim yasasi"nin çikarilmasina hiz verildigini

belirtmeliyiz. 

 

AVRUPA BIRLIGI'NDE DURUM Türkiye'nin Avrupa Birligi aday üyeligi ile ilgili

tartismalarin sürdügü bu günlerde, Avrupa Birligi'nin Internet konusunda

aldigi tutumu büyüteç altina almakta da fayda var. Ne ilginçtir ki,

"demokratligi" üzerine hevesli nutuklar atilan AB, internetin polis copuyla

"çekidüzene" sokulmasi çabasinda en önde giden emperyalist blok. Avrupa

Konseyi, daha 24 Nisan 1996'da, Avrupa Komisyonu'ndan, "Internetin hizli

gelisiminin yol açtigi sorunlari, özellikle de interneti uluslararasi

geçerliligi olan kurallara baglamanin ne ölçüde gerekli oldugunu

özetlemesini" talep etti. Komisyonun raporu, 23 Ekim tarihinde hazirdi.

Rapor, "Internet üzerindeki yasadisi ve zararli içerik"ten dem vuruyordu.

 

17 Subat 1997'de toplanan Avrupa Bakanlar Konseyi, konu ile ilgili bir dizi

"önlem" almaya karar verdi. Üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu ile yapilan

fikir alisverisi sonunda, 26 Kasim tarihli "Internetin Güvenli Kullanimini

Tesvik Etmek Için Eylem Plani" adli belge ortaya çikti.

 

Belge, bir dizi degisiklikten geçtikten sonra, 16 Eylül tarihinde Konsey ve

Parlamento tarafindan kabul edildi ve 31 Aralik 2001 tarihinde yürürlüge

girmek üzere, yasalasti. Planin gerekçesi, "AB'nin, sektörlerinin rekabet

gücünü korumasi için gerekli kosullari saglamak" olarak açiklandigindan,

hazirlayicisi da, AB Sanayi Politikasi Komisyonu Baskani Martin Bangemann.

Eylem Plani, özetle su sartlari getiriyor:

 

1. Internet üzerindeki "yasadisi" içerigin önlenmesi için "bilisim sektörü,

özdenetim mekanizmalari ve ilgili yetkili kurumlar" isbirligi yapacaktir.

 

2. Söz konusu "yasadisi" içerigin kapsadigi alanlar, "çocuk pornografisi,

irkçilik ve Yahudi düsmanligi"nin yani sira, "ulusal güvenlik, mali

güvenlik, veri güvenligi, özel hayatin ve sayginligin korunmasi ve kamu

sagligi" olarak tanimlanmistir.

 

3. Servis saglayici sirketler, kullanicilar üzerinde yapacaklari

özdenetimde "polis yetkililerinin deneyimlerinden yararlanacaktir".

 

4. "Yasadisi içerik"in sorumlulugu, sadece içerigin bulundugu siteye degil,

siteye evsahipligi yapan servis saglayici sirkete de aittir.

 

Tam bir "Internet için Terörle Mücadele Yasasi" olan bu belgenin yasalasma

sürecinin, onun dogrudan etkileyecegi milyonlarca kullanicidan habersiz

olarak gerçeklestigini eklemek gerekiyor. Sadece bu bile, Avrupa Birligi

yöneticilerinin demeçlerinde sik sik kullandigi "hükümet-disi örgütlerin

söz ve karar süreçlerine katilimi", "demokratik süreçler", "yurttaslarin

bilgilenme hakki" gibi sözlerin demagojiden ibaret oldugunu göstermeye

yetiyor. Chris Bailey, belgeyi ele geçirdikten sonra yaptigi çagrida söyle

sesleniyordu: "Internette demokrasinin gelismesine karsi çikanlar, gerçek

amaçlarini gizlemek için çocuk pornografisi ve irkçilik sorunlarinin

arkasina gizleniyor. Bu maskeyi yirtip atmali, bu tip konularda kendi

kurallarimiz ve mekanizmalarimizin çok kati oldugunu göstermeliyiz.

Birçogumuz yasami boyunca irkçilik karsiti mücadelenin ön saflarinda yer

aldi. Bu konuyla ilgili polis ögüdüne ihtiyacimiz yok; çünkü polis, bu

mücadelede genellikle karsi tarafta yer almistir ve bugün hâlâ birçok

ülkede, kurumsallasmis irkçiligin bir numarali temsilcisidir."

 

AB'nin Internet konusundaki faaliyetleri, yasa çikarmakla sinirli degil.

Avrupali emperyalistler, ABD'nin Internet de dahil olmak üzere dünya

iletisimini gizli bir biçimde takip etmekte kullandigi ECHELON adli

uluslararasi casusluk agina bir "rakip" çikarmak üzereler. AB'nin askeri ve

teknolojik alanda kendisine giydirilen ABD üniformasini çikarma

hazirliklari içinde oldugu bugünlerde, ENFOPOL adli bu rakip sistemin

hazirliklari da hizlandi