ANA SAYFA / Deklerasyon
TELEKOM HAKKINDA BİLİŞİM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ORTAK DEKLERASYONU - 7 Haziran 2003

ilişim/Bilgi/İletişim Sivil Toplum Kuruluşları Bildirgesi

Türkiye Kamuoyuna

Türkiye İnterneti 22 Mayıstan Türk Telekomun yurt dışına çıkışının büuük çogunlugu taşıyan fiber hattın kopması nedeniyle yurt dışı iletişimde ciddi şekilde tıkanmış, ve durma noktasına yaklaşmıştır. Bu tıkanma ülkenin bilim, kültür ve iş dünyasına; okuyan, araştıran, üreten ve dünya ile iş yapan vatandaşlarımızın hayat damarlarını kesmektedir. Bu güne kadar işin önemiyle orantılı bir çözüm arama çabası, kamuoyu bilgilendirme, ve sektörel iş birliği çabası görülememiştir.

Sorunun ana kaynağı, telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi ve sektörün tam rekabete açılmasında geç kalınması; Tekel ve hakim işletici olan Türk Telekomun modern bir işletme haline gelememesisir.

Sorunu acilen çözebilecek tüm kamu kurum ve yetkililerini, özellikle Türk Telekom, Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırıyruz.

Yurt dışı hat sorunu yetki ve inisiyatif kullanarak en kısa zamanda çözülmelidir.

e-türkiye hedefi için yapılması gerekenlerin başında, e-avrupa kapsamında da ülke olarak sözünü verdiğimiz gibi telekom ve internet altyapısının yaygın, çeşitli, kolay ve yeteri kadar ucuz olması gerekmektedir. Bu amaçlarla, telekom sektörünün tam rekabete bir an önce açılması gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığının iş birliği içinde birinci öncelik alarak hayata geçirilmelidir. Bu konuda özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yönetişim felsefesi kapsamında etkileşimde bulunulmalıdır.

Telekomunikasyon Kurumu'nu,

  • TT ile görev sözleşmesini kamu oyuna sunmaya, bu sözleşmenin ne kadarının yerine getirildiği konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve geregini yapmaya,
  • 1 Ocak 2004'ü beklemeden, bu tür bir sorunun bir daha yaşanmamasını sağlamak üzere uluslararası fiber bağlantı tam rekabete açmaya
  • xDSL ve kablo internet pazarlarını tam rekabete açılması ve kablolu intenretin tüm servis sağlayıcılara açılmasının hemen sağlanmasını,
  • 1 ocak 2004 da tam rekabetin oluşması için yapılanları ve tüm hazırlıkları kamuoyu bilgisi, denetimi ve katkısına açmaya,
  • Rekabet Kurumu ile işbirliği içinde, Rekabet Kurumu'nun telekomünikasyon sektöründe vermiş olduğu kararların uygulanması ve tüketici lehine pazarda rekabet koşullarının sağlanmasında etkin ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz.

Türk Telekom'u, sektörle daha saydam ve iş birliğine yakın bir yaklaşım sergilemeye, "İnternet yaşamdır"a inandığını görmek istiyor, ve öncelikle sektörün serbestleşmesinin önündeki engelleri kaldıran, hem kendini hem de sektörü vatandaşlar yararına serbestleşmeye hazırlayan liderliğe çağırıyoruz.

Ülkemizin internetin temsil ettiği değişimin anlamını ve ülkemizin Avrupa Birliği ile birleşmek, rekabet yeteneği kazanmak, dünya ile bütünleşmek konusunda sunduğu olanakların farkında olduğunu somut yapılanlara bakınca söylemek mümkün değildir. Ortada sanayi devriminden çok daha önemli bir gelişme söz konusudur, geç kalmanın maliyeti çok daha vahim olacaktır. E-Türkiye ve e-devlet projeleri birer bilgisayarlaşma projeleri değil, ülkeyi Bilgi Toplumuna hazırlama, bilim, teknoloji, bilgi ve entellektüel emeğin öne çıktığı, bireyin ve sivil toplumun öne çıktığı yeni bir toplum biçimine hazırlama projeleridir. Bu konularda, başarılı bazı projelere rağmen, esas olarak geç kalmakta olduğumuz endişesini dile getirmenin sorumlulugu ile Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Parlamento'yu göree çağırıyoruz.

Biz bilişim/Bilgi/İletişim sektörünün Sivil Toplum Örgütleri olarak, karar süreçlerin paydaşı olmak, izleme ve geri besleme makanizmalarında yer almak istiyoruz. Kamuoyuna açık, saydam ve sürekli çalışan mekanizmaların kurulması gerektiğini belirtir, bu mekanizmaların ayakta durması için gerekli çabayı gösterecegimizi belirtiriz.

İnternet Yaşamdır

BMD - Bilişim Muhabirleri Derneği
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği
IvHP - İnternet ve Hukuk Platformu
LKD - Linux Kullanıcılari Derneği
TB - Tuketiciler Birligi
TEDER - Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve Sektorel Arastirma Dernegi
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Dernegi
TGC - Türkiye GazetecilerCemiyeti
TID - Tüm Internet Derneği
TIEV - Tüm İnternet Evleri Dernegi
TUBIDER - Bilişim Sektörü Derneği
TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği
TUTED Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği
TZV - Türkiye Zeka Vakfı
UNAK - Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
ANA SAYFA'ya Dönüş

Iletisim icin: bil...@bt-stk.org.tr