Basın Duyurusu 18 Mayıs 2007İnternete sansür değil, sürat gerek!”


Türkiye’de bilişim konusunda uzmanlaşmış Sivil Toplum Kuruluşları; TBMM'de 04/05/2007de 5651 no ile kabul edilen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride bu yasanın, bürokratik bir yapıya yargısız sansür yetkisi verdiği belirtilerek, ifade özgürlüğünü korumak, Türkiye internetini büyütmek ve toplumsal yarar açısından yasanın gözden geçirilmesi, ve internetin marjinal problemlerine sivil toplumla birlikte çözüm aranması çağrısı yapıldı..Bir süredir kamuoyunda tartışılmakta olan ve kamuoyunca Ulaştırma Bakanlığı tasarısı olarak dile getirilen ve TBMM'de 04/05/2007 ve 5651 no ile kabul edilen

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun tasarısına ilişkin Bilişim STK'ları olarak görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmıştır.


Tasarının ele almış olduğu başta çocuk pornografisi olmak üzere küçükleri İnternet ortamındaki zararlı etkilerden korumaya yönelik amacı tarafımızca da desteklenmektedir.


Ancak, İnternet çok boyutlu, karmaşık, çok uluslu ve çok hızlı değişen bir yapıdır. İnternet iletişim, eğlence, eğitim, çalışma, ticaret, hizmet ve yayın ortamıdır. İnternetin çok yönlü özellikleri dikkate alınmadan sadece basın yayın aracı olarak ele alınması ve buna göre düzenleme yapılması çok büyük sakıncalara neden olur. Bu nedenle düzenleme yapılmadan önce İnternetin anlaşılması ve bu çok yönlü özelliğinin gözden kaçırılmaması son derece önemlidir.


İnternet son günlerde anlayamadığımız şekilde faydaları kenara itilmiş ve sadece zararları ön plana çıkartılan bir alan olarak gösterilmeye çalışılmakta, suçla özdeşleştirilmektedir. Oysa Devletin şeffaflaşmasından, kamuoyunun haber alma hakkına, kişilerin düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamda yaşanmasına kadar toplumsal bir çok faydası olduğu gibi, gerek kişilerin gerekse de kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerine getirdiği kolaylık ve hız ile yaşantımızı inanılmaz kolaylaştırmıştır. Gülün nasıl dikenleri var ise İnternetin de can sıkan, toplumu yaralayan yönleri elbette olabilmektedir. Ancak, bu can sıkıcı, zararlı etkiler faydalarının yanında önemsiz sayılacak kadar azdır. Buna karşın az olan bu zararlı etkilerin yaygınlaşmaması, en aza indirilmesi için gerek ulusal gerekse de uluslararası önlemlerin alınması bir zorunluluktur. Bu bağlamda başta çocuk pornografisi olmak üzere, İnternet ortamında özellikle çocuklarımızı etkileyecek içeriklerden çocuklarımızın korunması için her türlü tedbirin alınması bir zorunluluktur.


Sağlıklı bir toplumun güvencesi çocuklarımızdır. Ancak, çocukların zararlı içeriklerden korunması adına, toplumun demokratik hak ve taleplerinden büyük ölçüde vazgeçmesi düşünülemez. Demokratik hak ve özgürlüklerin her ne gerekçe ile olursa olsun, özünü ortadan kaldırmaya yönelik tüm çabalar, çocuklarımızın içerisinde yaşadığı toplumu ve dolayısı ile geleceğimizi çok daha olumsuz etkileyecektir.


Bugün gelinen noktada, her ne kadar Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizlerin yaptığı uyarılar Yasa koyucu tarafından kısmen dikkate alınmış ise de, tasarının mevcut halinde aşağıdaki hususların düzeltilmesi olmazsa olmaz bir zorunluluktur:


  1. Tasarının 9. maddesinde düzenlenen “Cevap ve Düzeltme Hakkı”na ilişkin olarak:


Tüm bu nedenlerle 9. maddenin kesinlikle metinden çıkartılmalıdır.


  1. Erişimin engellenmesi, filtreleme ve benzeri düzenlemesine ilişkin olarak :  1. Telekomünikasyon Kurumu altında oluşturulacak Başkanlığa verilecek yetkiler yönünden:  1. Çocuk pornografisi yönündenSonuç olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren STK’lar olarak, “çocuk pornografisi”nin eksik yönleri olsa da, halen yürürlükte olan TCK’da düzenlenmiş olduğunu ve mevcut haliyle bile suçla ilgili soruşturma ve kovuşturmaların adli makamlarınca sürdürülmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmadığı da göz önüne alınarak, ülkemiz açısından son derece önemli olan Bilişim Suçları konusunun sağlıklı bir düzenleme ve bilişim oyuncularının görüş birliği sağlanmış şekilde yeniden çıkartılması için Çumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlıklar ve TBMM’nin gerekli duyarlılığı ve önemi göstereceğine inancımız olduğunu bildirir, aksi takdirde kaybedenin Türkiye olacağını hatırlatırız.

Bilgisayar Yazılım Meslek Birliği - BİYESAM

Bilişim Muhabirleri Derneği - BMD

İnternet Teknolojileri Derneği – İNETD

Kablo Işletmecileri Derneği - KAIDER

Linux Kullanıcıları Derneği - LKD

Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği - MOBİSAD

Türkiye Bilişim Derneği - TBD

Türkiye Bilişim Vakfı – TBV

Tüm İnternet Derneği - TID

Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği – TEDER

ODTÜ Mezunları Derneği - ODTÜMD

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği - TELKODER

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği - TESİD

Tübider Bilişim Sektörü Derneği - TÜBİDER

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği - TÜBİSAD

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği – TÜTED

Tüm İnternetevleri Derneği - TİEV

Türk Kütüphaneciler Derneği – TKD

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği - ÜNAK

Yazılım Sanayicileri Derneği - YASAD