ANA SAYFA
BSA Hakkında Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Bildirgesi - 24 Subat 2006

İstanbul'da 24.02.2006 günü bir araya gelen bilişim sektöründeki sivil toplum örgütleri ve meslek birlikleri TBD, TÜBİSAD, TBV, TÜBİDER, YASAD, YESAM ve BİYEM'in temsilcileri ile ?BSA Türkiye? temsilcisinin de bulunduğu toplantıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun uygulaması ve yazılım telif haklarının korunması, izinsiz kopyalama, çoğaltma ve yayma ile ilgili olarak yasal süreçler değerlendirilmiş ve sektör temsilcileri tarafından;

1. Ülkemizde yazılım telif haklarına ulusal standartlarda koruma sağlandığı halde, lisanssız yazılım kullanım oranının halen yüksek olduğu, bu sorunun giderilebilmesi ve ulusal yazılım sektörünün gelişebilmesi için telif haklarına saygı gösterilmesi konusunda gerekli bilincin oluşturulması gerektiği,

2. Ülkemizde çok ciddi işgücü ve maddi kayıplara neden olan telif hakları ihlallerinin önlenmesinin sadece bilgisayara karşı kişilerin korku ve endişe ile yaklaşmasına neden olacak tarzda, reklam kampanyaları ile sağlanamayacağı, bu ve benzeri girişimlerin bilişim sektörünün gelişimine olumsuz etki yapacağı, bu konuda yapılacak kampanyalarda, bilişim sektörünün önünün tıkanmaması için ortak politikalar oluşturulması, kampanya oluşturma sürecinde kamuoyuna verilecek mesajların belirlenen ortak politikalar doğrultusunda belirlenmesi, politikaların uygulanmasının izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği,

3. Yazılım sektörünü temsil eden meslek örgütleri ve bilişim sektöründeki sivil toplum kuruluşları, yazılım üreticilerinin mağduriyetine ve haksız rekabete neden olan ihlallerde etkin yasal yaptırımın uygulanmasının önemine inanmakta ve yasal hakların korunmasına ilişkin bu faaliyetlerin yasal zeminler üzerinde, yasalara göre hak sahibi olan kişilerce (eser sahibi, bağlantılı hak sahipleri ve meslek birlikleri) gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğu,

4. Yazılım telif hakları konusundaki bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yürütülecek uyarı faaliyetlerinde, kullanıcılara hak arama olanağı yaratılabilmesi açısından, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişi ve kuruluşların kullanıcıların karşılarında bir muhatap bulunması zorunluluğu nedeniyle, faaliyeti yürütenlerin kimliklerinin açık ve net olmasının gerekli olduğu,

5. Bedelli veya bedelsiz olsun yazılım kurulması ve kullanılmasının lisanslı olması etik ve yasal bir zorunluluk olduğundan, bu konudaki bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının sektördeki sivil toplum örgütlerince Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkıları ile eşgüdümlü şekilde yürütülmesi için bir platform oluşturulması, sektördeki sivil toplum örgütlerinin bu platforma destek vermeleri, oluşturulacak platform tarafından izinsiz yazılım kullanım oranının ölçülmesi ve izinsiz yazılımın sektöre etkilerinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapılması,

6. Yasal hak takibi ve FSEK'te Meslek Birliklerine tanınan tekelci hakların etkin şekilde kullanılması gerektiği, bu nedenle yazılım alanında kurulmuş olan iki meslek birliğinin birleşmesine yönelik çalışmaların hız kazandırılması amacıyla desteklenmesi ve oluşturulacak platformun bu konuda gerekli katkıyı sağlaması,

7. Bilişim alanında yasal takip yapan meslek birliklerinin fiili çalışmalara başlamamış olmasının da etkisi ile bu fiili boşluktan kendilerine vazife çıkartan oluşumların gerçekleştirdiği faaliyetlerin sakıncalarının tüm bilişim sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle Meslek Birliğinin hızla yasal hak takibi konusundaki tekelci hakkını kullanmaya başlamak için gerekli organizasyonu kurması gerektiği,

8. Sektördeki sorunlara çözüm üretilmesi için sektör sivil toplum örgütlerinin daha sık bir araya gelmesine, gereken konularda platform şeklinde çalışmalarda bulunulması,

9. Eşgüdüm çalışmalarının yine bu birliktelik tarafından yürütülmesi,
hususlarının kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Destekleyen STK'lar:
TBD - Türkiye Bilişim Derneği
TUBISAD - Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği
TBV - Türkiye Bilişim Vakfı
TUBIDER - Bilişim Sektörü Derneği
YASAD - Yazılım Sanayicleri Derneği
YESAM - Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BİYEM - Bilişim ve Yazılım Eserleri Meslek Birliği
ANA SAYFA'ya Dönüş