ANA SAYFA / Deklerasyon
Bilişim Sivil Örgütlerinden Hükümete Açık Mektup - 2 Eylül 2003


Bilişim Sivil Toplum Örgütlerinden Hükümete Açık Mektup - 2 Eylül 2003

Türkiye'nin gündemi ekonomik kriz, Irak ve Kıbrıs Sorunu, Avrupa Birliğine Giriş ile doluyken, Neden Bilişim?

Biz, Bilişimin (Bilgi ve İletişim) sivil toplum kuruluşları olarak, ülkemizde aydınlık bir gelecek için gerekli bilgi toplumunun yaratılması, ekonomide verimliliğin sağlanması, ihracat hedeflerimizin Bilişimin sağlayacağı katma değerle gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması, ve bugün büyük sorunlar olarak karşımıza çıkan dış ilişkilerimizde daha güçlü bir Türkiye için, Bilişim'in stratejik önemini vurgulamak, yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz.


"BİLİŞİM ACİL EYLEM PLANI" HAZIRLANMALI VE UYGULAMAYA GEÇİLMELİ

1. e-Avrupa 2005 girişiminin ışığında Türkiye'nin e-Dönüşüm'ü acil hayata geçirilmeli, somut takvim ve hedefleri belirlenmelidir.

*Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek örgütlerinin katılımı ile sürekli çalışan, etkin bir e-Dönüşüm yapısının oluşturulmasında siyasi görüş farklılıklarından etkilenmeyecek kalıcı bir kurumsal yapı hedeflenmeli,
*Bilişim araç ve gereçlerinin yaygın kullanımı için teşvik ve finansman desteği sağlanmalı; %18 KDV oranı düşürülmeli,
*Meclisten geçmesi beklenen "Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza Kanunu Tasarısı", "Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı " , "Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı", "Bilişim Suç ve Cezaları Kanun Tasarısı" gibi tasarılar bir an önce kanunlaştırılmalı,
*Vatandaş-Devlet ilişkilerinde elektronik devrimi sağlıklı bir organizasyonla gerçekleştirmek için,

e-Devlet Ana Kapısı (Portalı) oluşturulmalıdır.


2. İnternet kullanımının yaygınlaşması desteklenmelidir.

*Dünya ile bütünleşmiş, Avrupa Birliği'nin parçası, insani, sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda olan Türkiye için İnternet'in hızla yaygınlaşmasını sağlanmalı, bu amaçla:
*Türk Telekomun sağladığı 822'li hatlarla internet erişimi sabit ve sembolik bir aylık ücrette olmalı,
*İnternet hizmetlerinden KDV/KKDF alınmamalı,
*Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak 'her okula internet' kampanyası başlatılmalı,
*e-ticaret ile ilgili gerekli kanuni düzenlemeler öncelikle yapılmalı,
*Türkçe içeriğin gelişmesi için teşvik altyapısı oluşturulmalı ve İnternet, Basın Kanunu kapsamından çıkartılmalı,
*Bilişim Şurası-2002 ve İletişim Şurası-2003 önerileri doğrultusunda, kanun değişikliklerinin yapılarak, İnternet'in yaygınlaşması sağlanmalıdır.


3. Telekomünikasyon sektörü serbest rekabete açık olmalıdır.

Vatandaşlarımızın serbest rekabet şartları altında daha kaliteli, yaygın ve ucuz telekom hizmeti alabilmesinin sağlanması amacıyla,

*01 Ocak 2004'te tam serbestleşme yasal hedefi gerçekleştirilmeli ve haksız rekabete son verilmelidir.
*Kablo TV üzerinden sadece TTNet'e değil tüm İnternet Servis Sağlayıcılarına (İSS) erişim sağlanmalıdır; ADLS servislerinde devlet (TTAŞ) yatırımı yerine özel kuruluşların yatırımına olanak sağlayan rekabetçi uygulamaya geçilmelidir.
*Telekomünikasyon Kurumu'nun iş planında yer alan başta Kablo -TV, kablosuz erişim ve veri operatörlüğü lisansları olmak üzere tüm lisanslar süratle verilmelidir.
*4502 sayılı Kanuna göre İSS'lere tanınan İnternet Telefonu (VoIP) olanağı, Türk Telekom tarafından engellenmektedir, Telekomünikasyon Kurumu (TK) ise yasal düzenleme gerektiğini öne sürmektedir. Konu acilen TK aracılığı ile veya yeni bir yasayla çözülmelidir.
*Rekabet Kurulu tarafından tespit edilen, TTNet'in tekel konumunu koruyarak rekabet ortamını bozan uygulamalarına dair gerekçeli karar bir an önce yayınlanmalı, Telekomünikasyon Kurumu tarafından öngörülen cezai müeyyide uygulanmalıdır.
*Telekomünikasyon Kurumunun 2003 iş planında belirttiği lisans ve düzenlemeler takvimi 3 ay öne çekilerek uygulanmalıdır. Buna göre oluşacak Kurumun 2003 İş Planı, performans bazlı olarak aylık sürelerde değerlendirilmelidir.


4. Bilişim sektörünün gelişmesi için yasal altyapı gereksinimleri tamamlanmalıdır.

*İç-dış ticaret, gümrükler, bankacılık veya vergi mevzuatlarında, mevcut birçok yasa ve yönetmelikte Bilişim dünyasının güncel şartlarına ve reel yapısına aykırı kalan, Bilgi Toplumu olma gereklerini sağlamaya engel teşkil eden maddeler bulunmaktadır.
*TBMM nezdinde, Bilişim STK ları ve özel sektör ile birlikte oluşturulacak bir komisyon ve buna bağlı bir çalıştay, mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki bilişim dünyası açısından çağdışı ve gerçekçi olmayan unsurları tesbit etmeli ve ilgili resmi kurumlarla işbirliği yaparak bu konularda yenileme ve güncelleme amaçlı öneriler oluşturulmalıdır.
*Tamir amaçlı dışarı gönderilen cihazlardan alınan mükerrer vergi; Yazılım ürünlerinin yasal olarak emtea sayılmaması; leasing-sigorta uygulamalarında yazılım ve bilişim hizmetlerinin dikkate alınmaması gibi aksaklıklar düzeltilmeli, yeni ihale yasasındaki tanım eksiklikleri tamamlanmalıdır.


'BİLİŞİM' STRATEJİK SEKTÖR OLARAK BELİRLENMELİ:

1. Türkiye' de yerli Bilişim sektörünün yaratılması sağlanmalıdır.

*Türkiye'de Bilişim ürünleri geliştiren ve üreten bilişim endüstrisi yoktur, kurulmamıştır, yeterli

Ar-ge çalışması yapılmamakta ve teknoparklardan umulan fayda elde edilememektedir.

*Yerli ve yabancı sermayenin bilişim sektöründe ve özellikle yazılım konusunda üretim yapmasını özendirecek ve destekleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı,
*Daha önce tekstil ve turizm sektörüne uygulanan teşvikler gibi teşvikler sağlanarak "bilişim sektörü" desteklenmesi gereken sektörler kapsamına alınmalı ve ülkedeki büyük potansiyel üretime ve ihracata dönüştürülmelidir.


2. Kobilerin bilişim sektörünü kullanımı desteklenmelidir.

*KOBİ'lerin bilişim sistemi ve e-ticaret yatırımları beklenen büyüklükte olmayıp, KOBİ 'ler bilişim teknolojilerinin kendilerine sağlayacağı yararlar konusunda yeterince bilgili değildir.
*Üretim ve hizmet alanlarında KOBİ'lerin bilişim yatırımları özendirilmeli, vergi istisnaları ve gerekli düzenlemeler ile desteklenmeli ve kendilerine sağlayacağı olanaklar konusunda eğitilmelidir.


3. Nitelikli iş gücü sağlanmalı ve mesleki örgütlenme desteklenmelidir.

** Bilişim sektöründeki nitelikli işgücü yetersizdir ve varolan nitelikli işgücü de, elimizden kaçmaktadır. Bilişim sektörü bir meslek grubu olarak tanımlı değildir.
*İlkokul çağından başlayacak bilişim eğitimleri planlanmalı, sektörün STK ları ile birlikte belirlenecek stratejik plan doğrultusunda genç kuşaklarımız bilişim sektörüne yönlendirilmelidir.
*Bilişim Meslek Odası oluşumuna imkan tanıyan yasaların hazırlanıp çıkarılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak bir komisyon oluşturulması gerekmektedir.
*Başta kamu personeli olmak üzere tüm özel sektör çalışanları hızla bilişim kültürü eğitiminden geçirilmeli, AB uyum çalışmaları çerçevesindeki meslek standartları gereği, bu personel bilgisayar okuryazarlığı konusunda sertifikasyona tabi tutulmalı, bu amaçla gerektiğinde uzaktan eğitim teknolojilerinden de yararlanılmalıdır.


SONUÇ: GELECEĞİ KAÇIRMAMIZA İZİN VERMEYİN!

Gelişmiş ülkeler "Bilişim Çağını" yaşarken ve Dünya'nın geleceği BİLİŞİM üzerine şekillenirken bizim kayıtsız kalmamız düşünülemez. Tüm bu sorunları 'acil' olarak gündeme almamak Türk halkının geleceğini olumsuz etkileyecektir, GELİŞMİŞ DÜNYADAN KOPARACAKTIR.

Sorunları şimdi çözmek için girişimde bulunmazsak, , Türkiye halkının da ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bilişime ve Türkiye'ye inanmış bilişim kuruluşları olarak SİYASİ İKTİDARIN BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞINA İNANMAK İSTİYORUZ.


Saygılarımızla,
  

ANA SAYFA'ya Dönüş